راهنماي تعميرات اكسل و سيستم تعليق چري

امتیاز:

در اين مستند كه در شركت ايرانخودرو تهيه شده است شما مي توانيد با تعميرات اكسل و سيستم تعليق چري بهصورت كامل آشنا شويد و تسلط بيابيد

فهرست مطالب:
تنظیم فرمان ( میزان فرمان)
رینگ ولاستیک
کنترل زاویه تو - این چرخ جلو
تعمیراساس ی تع لیقات جلو
نصب کمک فنر جلو
پیاده و سوار کردن بلبر ینگ چرخ جلو
تعلیق عقب و اکسل عقب
تعلیق عقب و اکسل عقب
پیاده و سوار کردن مجموعه کمک فنر عقب
نصب فنرکمک فنر
تعمیر اساس ی اکسل جلو و عقب

بخشي از متن اين مستند فني را در زير مي خوانيد.

تنظیم زاویه کمبر
در شر ایط عاد ی، نیازی به تنظ یم زاو یه کمبر پس از مونتاژ قطعات مستقل تعل یق و سگدست نمی باشد . با استفاده از پ یچ اتصال تعل یق و سگدست، زاو یه کمبر را در صور تی که به هر دل یلی خارج از محدوده تلرانس باشد، تنظیم نمائید.- وجود قطعات آسیب دیده در سیستم فرمان را (بصورت چشمی) کنترل نموده و قطعه معیوب را قبل از تنظیم تعویض نمائید. اگر زاو یه کمبر چرخ جلو خارج از محدوده تلرانس باشد، پیچ اتصال کمک فنر جلو و سگدست را شل
نموده و چرخ را جهت تنظیم حرکت دهید. بر ای تنظیم بیشتر، از پیچ کمکی جهت تنظیم زاویه کمبر چرخ استفاده نمائید.تعویض نمائید. زاویه کمبر M را با پ یچ 11 M پیچ 12مجاز برای تنظیم در محدوده 1± مطابق شکل می باشد. اتصال بین بازوی کنترل پائینی تعلیق و سگدست محکم می باشد. پیچ اتصال را شل نموده و زاو یه کمبر را تنظیم نمائید.

قیمت: 2,000 تومان
مقدار:
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de