راهنمای تعمیرات پراید دوگانه سوز انژکتوری زیمنس جدید SIEMENS

امتیاز:

یک کتاب عالی در رابطه با تعمیر پراید انژکتوری گازسوز طرح زیمنس جدید که بخش قابل توجهی از خودروهای کشور را به خود اختصاص داده است
در کتاب راهنمای تعمیرات پراید CNG انژکتوری زیمنس جدید خواهید خواند
تشریح سیستم پراید گازسوز طرح زیمنس
اجزای سیستم تشکیل دهنده سیستم
لیست قطعات
معرفی سیستم
تشریح اجزای سیستم
سیستم سوخت رسانی (Fuel Delivery System)
سیستم گازرسانی
شیر برقی مخزن (Shut off Valve)
رگلاتور فشار گاز
مدول انژکتوری
نازلهای گاز
سیستم سوخت رسانی بنزینی
پمپ بنزین
فیلتر بنزین
ریل سوخت (Fuel R ail)
مسیر سوخت رسانی بنزین
انژکتورهای بنزین (Gaso line Injectors)
سیستم هوارسانی  (Air Delivery System)
دریچه گاز ( Throttle Body)
موتور پله ای (Air By -Pass Valve (Stepper Motor
سنسور موقعيت دريچه گاز ( (ThTh rottle Position Sensor
مانيفولد هواي ورودي ( (Inta ke Manifold
 سيستم جرقه زنى (  (Igniti on System
كويل جرقه زني (  (Ign ition Coil
وايرهاى شمع (  (HT Le ads واحد كنترل الكترونيك، سنسورها و عملگر ها
واحد كنترل الكترونيك (  (Electronic Control Unit
مشخصات كلي واحد كنترل الكترونيك  ECU
نحوه عملكرد ECU در شرايط مختلف
حافظه  ECU
سنسورها (  (S ensors
سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ ( (Engine Speed Sensor
سنسور موقعيت ميل سوپاپ (  (Cam shaftft Sensor
سنسور فشار مانيفولد و دماى هواى و رودى
سنسور دماى مايع خنك كننده (  (W ater Temperature Sensor
سنسور سرعت خودرو (  (Veh icle Speed Sensor
سنسور اكسيژن ( ( Oxygen Sensor
سنسور كوبش (ناك) (  (Kn ock Sensor
عملگرها (  (Ac tuators
رله دوبل (  (D ouble Relay
شيربرقى كنيستر (  ( Canister Purge Valve
لامپ عيب يابى سيستم (  (MI L
لامپ نوع سوخت
نشانگر سطح گاز موجود در مخزن
سيستم ضد سرقت (  ( Immobilizer


فهرست شكل ها
شكل 1: نمودار شماتيك سيستم
شكل 2: سنسورها و عملگرهاى مرتبط با  ECU
شكل 3: عملكرد كلي سيستم
شكل 4: شير برقي مخزن
شكل 5: رگلاتور فشار گاز
شكل 6: مدول انژكتوري (ريل سوخت گاز)
شكل 7: نازل هاي گاز
شكل 8: پمپ بنزين
شكل 9: فيلتر بنزين
شكل 10 : ريل سوخت بنزين
شكل 11 : قسمتي از لوله هاي بنزين و بست هاي اتصال سريع
شكل 12 : انژكتور بنزين
شكل 13 : دريچه گاز
شكل 14 : موتور پله اي
شكل 15 : سنسور موقعيت دريچه گاز
شكل 16 : مانيفولد هواي ورودي
شكل 17 : كويل جرقه زني
شكل 18 : وايرهاي شمع
شكل 19 : واحد كنترل موتور يا  ECU
شكل 20 : سنسور دور موتور
شكل 21 : سنسور موقعيت ميل سوپاپ
شكل 22 : سنسور دما و فشار مانيفولد
شكل 23 : سنسور دماي مايع خنك كننده
شكل 24 : سنسور سرعت خودرو
شكل 25 : سنسور اكسيژن
شكل 26 : سنسور كوبش و برش آن
شكل 27 : رله دوبل
شكل 28 : شير برقي كنيستر
شكل 29 : لامپ عيب يابي
شكل 30 : لامپ نوع سوخت
شكل 31 : نشانگر سطح گاز در مخزن
شكل 32 : لامپ سيستم ضد سرقت

فهرست جداول
جدول 1: قطعات سيستم سوخت رساني
جدول 2: قطعات سيستم هوا رساني
جدول 3: قطعات سيستم جرقه زني
جدول 4: قطعات واحد كنترل الكترونيك
جدول 5: سوئچ ها

این کتاب 37 صفحه دارد که موارد گفته شده در بالا در آن آمده است

نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de