راهنماي سيستم خنك كاري و مانيفولد و اگزوز پژو پارس با موتور TU5

امتیاز:

در اين مستند شما با سر فصل هاي زير آشنا مي شويد:

1.اطلاعات فني
2.ترموستات
3.ضد يخ
4.شلنگ ها
5.ميزان گشتاور پيچ ها
6.ابزار مخصوص
7.نگاه كلي به سيستم
8.مشخصات مدار خنك كاري
9.تنظيم و تعويض
10.موارد احتياط عمومي
11.شلنگ هاي سيستم خنك كننده
12.سوار كردن
13.تخليه، پر كردن و هواگيري سيستم خنك كاري
14.باز و بست ترموستات
15.باز و بست واتر پمپ
16.باز و بست اتصالات تسمه تايم
17.تنظيم اوليه
18.باز و بست زانويي خروجي آب
19.باز و بست رادياتور
20.سيستم اگزوز و منيفولد
21.ميزان گشتاور پيچ ها
22.باز و بست لوله هاي اگزوز
23.باز و بست كامل اگزوز
24.باز و بست محافظ حرارتي اگزوز
25.باز و بست منيفولد دود

بخشي از متن فايل را در زير مي خوانيم :

مشخصات مدار خنك كاري
مدار خنك كاري از نوع تحت فشاري مي باشد و شامل يك واتر پمپ است كه با تسمه تايم به
حركت در م ي آيد، يك رادياتور آلومينيوم ي جريان متقاطع با منبع انبساط ، فن ها ي خنك كننده
الكتريكي، يك ترموستات، رادياتور بخاري و كليه شلنگ ها و كليدهاي متعلق به آن مي باشد.
عملكرد سيستم به شرح زير م ي باشد. آب سرد درقسمت پايين رادياتور از طريق شلنگ خروجي
وارد واتر پمپ م ي گردد و از آنجا به سمت بلوك سيلندر و سر سيلندر هدايت م ي شود . پس از
خنك كردن سطح داخل ي سيلندر، محفظه احتراق و نشيمن گاه سو پاپ آب به ترموستات م ي رسد
كه در ابتد ا بسته بوده است . آب از رادياتور بخاري عبور كرده و از طريق بلوك سيلندر به واتر پمپ
باز مي گردد.
زماني كه موتور سرد است آب تنها از بلوك سيلندر، سر سيلندر و رادياتور بخاري عبور م ي كند و
هنگامي كه دم اي آب به مقدار از پيش تعيين شده رسيد، ترموستات باز شده و ماي ع وارد شلنگ
بالايي(ورودي) رادياتور مي گردد. هنگامي كه خودرو به سمت جلو در حركت باشد آب به محض
ورود به رادياتور توسط هوا خنك م ي گردد. در صورت نياز برا ي كاهش دم اي جريان هوا فن ها ي
الكتريكي به كمك سيستم مي آيد . به محض اينكه آب به قسمت پايين رادياتور ميرسد خنك شده
است و اين سيكل مجدد تكرار مي گردد.
هنگامي كه موتو ر در وضعيت دماي ي مطلوب قرار داشت ه باشد ، آب منبسط م ي شود و قسمت ي از آن
وارد منبع انبساط م ي گردد. آب در اين مخزن باق ي مي ماند و زمان ي كه موتور سرد شود مجدداً به
رادياتور باز مي گردد.
فن ه اي خنك كننده ال كتريكي كه در قسمت جلو ي رادياتور نصب گرديده اند توسط يك سوييج
ترموستاتي كنترل مي كردند. در دمايي كه از قبل تعيين شده است كليد يا سنسور فن را به كار
مي اندازد.

سازنده: ايرانخودرو
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de