اطلاعيه فني نحوه مونتاژ تسمه تايمينگ خودرو ريو

امتیاز:

موضوع : نحوه مونتاژ تسمه تایمینگ خودرو ریو

به کلیه نمایندگی های مجاز و تعمیرگاههای مرکزی با توجه به اهمیت نحوه مونتاژ تسمه تایم خودرو ریو و ارتباط مستقیم نحوه مونتاژ با طول عمر تسمه ، مونتاژ تسمه تایمینگ خودرو ریو باید طبق دستورالعمل زیر صورت پذیرد :

١- پولی تسمه سفت کن را نصب نمائید . توجه همزمان با تعویض تسمه تایمینگ ، فنر تسمه سفت کن را نیز تعویض نمائید .

۲- تسمه سفت کن را تا حد لازم بکشید ، سپس مهره قفلی آنرا سفت نمائید .

٣- دقت نمائید که علامت تایمینگ دنده سر میل لنگ با علامت تنظیم روی بدنه موتور در یک راستا قرار گیرند .

۴- دقت نمائید که نشان "I" روی چرخ دنده سر میل سوپاپ هوا و نشان "E" بر روی چرخنده سر میل سوپاپ دود با علامتهای روی درپوش سرسیلندر مقابل هم قرار گیرند . توجه هنگام نصب مجدد تسمه تایمینگ به علامت روی تسمه برای جازدن و جهت گردش آن دقت نمائید .

۵- ابتدا تسمه تایمینگ را روی پولی تسمه تایمینگ ، سپس پولی هرزگرد ، چرخ دنده سر میل سوپاپ دود ، چرخ دنده سر میل سوپاپ هوا و پولی تسمه سفت کن را به ترتیب نصب نمائید .

۶- بررسی نمائید که تسمه در فواصل مختلف بین پولی ها ( تسمه سفت کن ، پولی سر میل سوپاپ دود و هوا ) شل نبوده و دندانه های روی تسمه و پولی ها به درستی بر روی هم قرار گرفته باشند .

۷- پیچ قفلی پولی تسمه سفت کن را شل نموده و بدون اعمال هرگونه نیرو با دست یا ابزار ، اجازه دهید پولی تسمه سفت کن بر اثر نیروی اعمالی از سوی فنر ، در موقعیت خود قرار گیرد .

۸- میل لنگ را در جهت عقربه ساعت ۲ بار بچرخانید .

۹- پیچ قفلی پولی تسمه سفت کن را با گشتاور ۳/ ۸ تا ۵ / ۳ کیلوگرم متر( بدون اعمال هیچگونه نیروی اضافی به تسمه یا پولی تسمه سفت کن ) در موقعیت قرار گرفته ، سفت نمائید .

۱۰- میل لنگ را در جهت عقربه ساعت ۲ بار بچرخانید بطوریکه علامت تایمینگ روی دنده سر میل لنگ با علامت تنظیم روی بدنه موتور همراستا گردند .

۱۱- دقت نمائید که نشان "I" روی چرخ دنده سر میل سوپاپ هوا و نشان "E" روی چرخ دنده سر میل سوپاپ دود با علامت های روی درپوش سرسیلندر در یک راستا باشند .

۱۲- چنانچه نشانه ها در یک راستا نبودند تسمه تایمینگ را باز نمائید و مجددا مراحل فوق را انجام دهید .

۱۳- میزان نیروی کشش تسمه تایمینگ در فاصله مابین پولی میل سوپاپ هوا و دود اندازه گیری شود ( به ازای اعمال نیروی ۱۰ کیلوگرم ، میزان جابجائی بایستی ۹ تا ۱۱ میلیمتر باشد ). چنانچه میزان جابجائی در حد مشخص قرار نداشت بایستی روش مذکور مجددا تکرار شود و از تنظیم نیروی کشش تسمه با تغییر موقعیت پولی تسمه سفت کن جلوگیری بعمل آید .

۱۴- قاب پایینی و بالایی تسمه تایمینگ را به ترتیب نصب نمائید . گشتاور مورد نیاز ۱/ ۱ - ۱۸ کیلوگرم متر

۱۵ - صفحه راهنما و پولی میل لنگ تسمه تایمینگ را نصب نمائید . گشتاور مورد نیاز ۱/ ۸ - ۱ / ۳ کیلوگرم متر ۱۶- پولی واتر پمپ را نصب نمائید . گشتاور مورد نیاز ۱/ ۸ - ۱ / ۳ کیلوگرم متر

۱۷- تسمه دینام را نصب و کشش آزاد تنظیم نمائید .

۱۸- تسمه کولر ( A / C تسمه پمپ هیدرولیک فرمان ( P/S) را با تنظیم کشش مناسی نصب نمائید .

۱۹- کابل منفی باتری را وصل نمائید .

سازنده: سايپا
نظرات
یک نظر برای این محصول بنویسید!
نام
پست الکترونیک
لطفاً نظر بدهید
امتیاز برای محصول
Copyright www.webdesigner-profi.de